بارمان تجارت رایان (B.T.R)

ایمیل

info@rtb-co.com

قطعات سرامیکی

هیترهای سرامیکی آلومینا با اجرای فرآیندهای متالیزاسیون و...
سرامیک آلومینا (آلومینیوم اکسید یا Al2O3) یک عایق الکتریکی عالی و...
نیترید بور شش ضلعی ریزساختاری شبیه به گرافیت دارد...
پیمایش به بالا